Tematický celek: Jarní soví probuzení ( březen)

                          Se sovičkou Rozárkou na statku ( duben)

Obsah:

Seznamoví s probouzející se s jarní přírodou. Sledování počasí, sluneční svit. Dokázat smysluplně vyjmenovat znaky jara, dokázat poznat některé druhy květin. Umět květinu popsat. Začínají práce na zahrádce (sázení, péče o Zahrádku atd.). Dokázat pojmenovat rozdíl mezi městem a vesnicí. Znát druhy domácích zvířat a jejich mláďata. Dokázat popsat co nám zvířata přináší za užitek. Práce s knihami, encyklopediemi, interaktivní tabulí. Návštěva Střední zemědělské školy.

Oslava svítků jara, Velikonoc, dodržování tradic, výroba kraslic, pletení tatarů. Společná výzdoba třídy. Společná příprava na Den otevřených dveří a Velikonočního jarmarku. Nácvik velikonočních koled, říkanek, písniček. Návštěva Velikonočního salonu Atlas.

Logopedická prevence:

Provádět v komunitním kruhu logopedická a oromotorická cvičení. Děti tvoří slova podobného významu. Využívat logopedické pomůcky  a didaktický materiál. Sledovat komunikační a vyjadřovací dovednosti. Mluvit smysluplně v rozvinutých větách. Sledovat správný slovosled. Dokázat určit první i poslední písmeno ve slově. Vytleskávat slabiky. Zvládat napodobit záznam krátké rytmické struktury. Umět si zapamatovat a následně opakovat delší texty a písně. Opakování  dodržování pravidel třídy. Poznat jednoduché piktogramy. Dodržovat tempo a rytmus při zpěvu. Využívat hru na Orfovy nástroje.Četba Logopedických pohádek. Práce s knihou Metodika mluvní výchovy.

Matematická gramotnost:

Vyřešit složitější labyrinty, slepé cesty i křižovatky. Hledat řešení. Uvědomění si časti celku , rozlišení detailu , poloh předmětů, obrázků. Dokázat se orientovat se časové ose. Vědět co je za den, měsíc, roční období. Řídit se podle pokynů, Zvládnout podle návodu zhotovit výrobek. Procvičování prostorové orientace, vertikální, předozadní . Umět se pohybovat v číselné řadě 1- 10. Umět poznat a pojmenovat. Logicky uvažovat, řešit různé úkoly. Hledat správné řešení. Umět bezpečně pojmenovat základní geometrické tvary. Využívat pracovní listy a didaktické pomůcky.

Předčtenářská gramotnost:

Zařazování pravidelného čtení a chvilek. Rozvíjet slovní zásobu, sledovat řečníka, umět se přihlásit o slovo a neskákat do řeči. Návštěva knihovny, seznámení s prostory a režimem. Jevit zájem o knihy, vědět jak v nich listovat, hledat nové informace, které děti využijí při dalším vzdělávání a životě. Poznat jednotlivá písmenka. Práce s hlasem, intonace. Sledování kulturních představení a ohodnotit je, co se mi líbilo a co ne.

Spolupráce s rodiči:

Spolupráce při výrobě výrobků na Velikonoční jarmark.