• Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítě k povinnému vzdělávání nepřihlásí, dopouští se přestupku podle § 182a školského zákona.
  • Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné se vzdělává ve spádové mateřské škole, spádovost určuje zřizovatel.
  • Zákonný zástupce se může rozhodnout pro jinou mateřskou školu nebo pro formu individuálního vzdělávání.
  • Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hodin.
  • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.
  • Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.
  • Náležitosti omlouvání a uvolňování neúčasti dítěte ve vzdělávání upravuje kapitola VIII. bod 7. a bod 8 Školního řádu.
  • Zákonní zástupci mají povinnost, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
  • Zanedbáním péče o povinné předškolní vzdělávání se zákonný zástupce dopouští přestupku podle § 182a školského zákona.
  • Ředitelka školy tento přestupek postoupí Orgánu sociálně právní ochrany dítěte.