Tematický celek:

Sovička Rozárka s její rodina ( květen)

Na sovích křídlech obletíme celý svět ( červen)

Obsah:

Vnímat svět kolem nás. Vnímat rodinu, jako základ života. Mít ke své rodině pozitivní vztah.Dokázat pojmenovat členy rodiny. Umět popsat povolání svých rodičů, vědět proč je práce pro život důležitá. Připomenutí rčení Bez práce nejsou koláče, Práce šlechtí. Být emočně vyrovnaný, vědět, že každá rodina nemusí být šťastná ( rozpad rodiny, střídavá péče, nový člen rodiny. Mít úctu k starým lidem, vím jak jim můžeme pomoci. Seznámení s dopravní tématikou. Bezpečnost provozu. Pozorovat a správně pojmenovat dopravní značky, znát jejich význam. Pozorování vlaků na nádraží. Vědět , kdo obsluhuje dopravní stroje. Umět bezpečně přecházet vozovku. Objevování a zkoumáni cizokrajných míst. Poznávat jednotlivé světadíly, země. Vnímat jiné národnosti, barvu pleti a jejich zvyky. Znát svou zemi, hlavní město i historii. Město ve kterém žiji. Těšit se na nové zážitky o prázdninách. Chovat se ekologicky, třídit odpad. Vyrábět z odpadního materiálu, učit děti hospodařit. Objevovat a zkoumat zvířecí  i vodní říši. Uvědomit si koloběh vody, jejich užití a plýtvání.

Logopedická prevence:

Celkový mluvní projev, který je důležitý pro vstup do základní školy. Určit prví i poslední písmeno ve slově. Zvládnutí rytmu a rytmizace složitějších rytmických skladeb. Zařazování grafomotorických cviků a grafémů, ruka plně uvolněná. Již vyhraněna lateralita. Sledování špekovitého úchopu a přítlaku. Práce s garfomotorickými listy . Do čteného projevu doplnit vhodné slovo i slovo, které se rýmuje. Podpora představivosti. Umět vymyslet vlastní příběh. Dítě zná své jméno, adresu. Zařazování dechových a fonačních cvičení. Sledování hybnosti mluvidel a jazyka. Vyhýbat se vulgarismu, znát návyky slušného chování.

Matematická gramotnost:

Dítě zvládá číselnou řadu číselnou řadu 1- 10, dovede s ní pracovat. Pracuje s pojmy více méně, stejně. Zvládají tvoření množin o několika prvcích dle zadání. Zvládnou se orientovat v čase, posloupnosti. Orientují se v prostorové rovině. Řadí předměty podle velikosti od nejmenšího po největší, nejvyšší. Staví podle návodu, dodržuje pracovní postup. Zvládá hru společenských her. Zvládá polohu předmětu. Pozná geometrické tvary. Samostatně tvoří dvojce i vícečetné skupiny podle pokynů. Zvládá pracovní listy zaměřené na matematickou gramotnost a logické uvažování.

Předčtenářská gramotnost:

Rozvoj paměti a paměťových procesů- Sledování vhodné komunikace s dospělým i mezi dětmi. Sledování správného slovosledu, rozvoj slovní zásoby. Hledat informace v knihách a encyklopedii. Děti dokážou pochopit vtip a humor. Dítě bezpečně určí první písmeno ve slově. Dokáže zopakovat rytmické strukturu. Rozvoj paměti, samostatně převyprávět pohádku. Vyjadřuje své pocity a emoce formou hudebních, pohybových , dramatických činností.

Spolupráce s rodiči: P

Přinést rodinnou fotografií, Den otců, společná příprava na závěr školního roku.