TEMATICKÝ CELEK: Moudrá sova všechno ví, na otázky odpoví

                           : Sovička houká po lese, děti honem pojďte sem

ČASOVÉ OBDOBÍ: říjen – listopad

OBSAH

Zaměřujeme se na změnu počasí, příchod podzimu. Sledujeme změny v přírodě, změny počasí. Sledujeme barevné listí, sbíráme plody podzimu. Poznáváme různé druhy ovoce a zeleniny. Vnímáme jejich chutě vůně. Sledujeme práci na zahradě, podzimní sběr, úklid zahrady. Příprava na zimu. Pořádáme větrné závody, vnímáme sílu větru. Vyrábíme větrníky, draky. Vydáme se do lesa na sběr podzimních plodů, ze kterých vyrobíme podzimní koláže. Vedeme děti k pochopení a dodržování svátků Dušičky. Přimkneme si s dětmi Halloween , dlabeme dýně. Povídáme si o strašidlech, které však existují pouze v pohádkách. Projdeme se na místní hřbitov. Učíme děti vyrovnávat se s nepříjemnými a bolestivými situacemi v životě. Poznáváme les a co do něj patří. Poznáváme jehličnaté stromy a jejich plody. Zvířata, třídíme na zimní spáče. Poznáváme jejich přirozené prostředí. Využíváme k edukaci Interaktivní tabuli. Zaměřujeme se na kooperativní dovednost domlouvat se ve skupinkách. Dokázat úkol dokončit v daném čase.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Dítě dokáže dodržovat základy slušného chování, chová se zdvořile. Dokáže si říci o pomoc. Aktivně komunikuje s dětmi a dospělým. Zvládá splnit a vyřídit jednoduché úkoly a prosby. Posilováni analýzy a syntézy. Určování slabik ve slovech, která jsou delší. Hrou na tělo zlepšovat rytmiku. Dokázat určit první písmeno ve slově. Zvládnout práci s rýmem. Zařazovat dechová a fonační cvičení zaměřené na podzim. Posilování jemné motoriky a vizuomotoriky. Procvičovat pohyblivost mluvidel formou různých jazykolamů. Prodlužování koncentrace a soustředění. Práce s logopedickým materiálem. Zpěv logopedických písniček. Četba Logopedických pohádek.

MATEMATICKÁ PREGRAMOSTNOST

Poznáváme správně pojmenujeme základní geometrické tvary. Dokázat je hledat v věcech denní potřeby. Dokázat třídit podle zadání a skupin o více prvcích, které se liší tvarem, velikosti, počtem. Zaměřit se na zrakovou diferenciaci, psaní číslic a operačních znaků v matematice. Hledat v pracovním listech labyrint, řešit jednoduché matematické operace. Rozvíjení kvantitativních představ, pracovat s časovou posloupností. Vnímat čas  a jeho cykly. Zvládnout prostorovou orientaci v prostoru.

PŘEDČTENÁŘSKÁ GRAMOSTNOST

Porozumět slyšenému, zajímat se o nové informace následně je využívat v běžném životě.. Zvládnout popis obrázku, plakátu. Procvičování paměti, zapamatovat básně, písně. Dokázat listovat knihou, sleduje zleva doprava. Ví jak se s knihou manipuluje. Zvládnou vyluštit jednoduché hádanky, porozumět vtipu a legraci. Zvládnout pochopit (homonyma, synonyma).

SPOLUPRÁCE S RODIČI

Projektový den Podzim čaruje, podzimní výroba bramboráku, Drakiáda, Bu-bu stezka v okolí Laguny