TEMATICKÝ CELEK: Sovička Rozárka letí, chce poznávat nové děti

                           : Slunce slábne do tváří, sovička je rozzáří

ČASOVÉ OBDOBÍ: září

OBSAH

Adaptace na nové prostředí třídy Motýlků. Seznamování s novými dětmi, které přišly do školky. Rozhovor s dětmi o sovách. Proč zrovna Sovička Rozárka ( jsme už školáci a sova je moudrá..).Zvládání sociálních dovedností, citové stability. Opakování sebeobslužných dovedností, umět se postarat o své věci, dokázat si zavázat tkaničky u bot. Zvládání hygienických návyků, samostatné používání toalety. Zapamatovat si svoji značku, místo ve třídě u stolu, šatně.

Mít povědomí o změnách počasí, připomenutí pranostik. Využívat situačního učení. Vnímat a všímat si přírody, chránit a pomáhat. Umět popsat místo kde žiji, poznávat jeho okolí.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Sledování správné výslovnosti při běžném rozhovoru, výkladu. Posilování slovní zásoby aktivní i pasivní. Zařazovat dechová a fonační cvičení. Soustředit se na správné oromotorické dovednosti, hybnost a postavení jazyka. Využívat didaktický materiál i logopedické pomůcky. Procvičovat sluchovou diferenciaci. Zvládat sluchovou analýzu i syntézu..

Zařazovat grafomotorické dovednosti, sledovat správný úchop a přítlak. Umět se orientovat na papíře.

Umět pozorně vyslechnou pohádku, příběh a následně převyprávět v souvětích. Sledovat vhodnou komunikaci s vrstevníky, vyvarovat se násilí a vulgarismu.. Sledovat řečníka, neskákat do řeči.

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST

Aktivně napočítat do deseti a pracovat v číselné řadě. Dokázat poznat jednotlivé číslice. Orientovat se v čase, vnímat časový sled. Vytváření 3D staveb, postupovat podle návodu. Zařazování her z hlediska percepcí ( hmatem, sluchem, hra na tělo).

PŘEDČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST

Pracovat s knihou, encyklopediemi. Popsat obrázek. Procvičování paměti. Podpora dovednosti k nácviku čtení. Poslech a reprodukce vlastními slovy. Posilovat komunikační dovednosti. Zařezovat do činnosti divadelní představení, vystoupení. Návštěva kulturních akcí. Podporovat a posilovat zájem o činnosti, které posiluji pregramotnost.

SPOLUPRÁCE S RODIČI

Účast na třídní schůzce, seznámení s TVP a Školním řádem