Integrovaný blok – KAMARÁDI, POJĎTE K NÁM

Tematický celek: Vítej v Beruškosvětě

Klíčová témata: adaptace, kamarádské vztahy, pravidla společného soužití

První společný měsíc bude spojený s poznáváním. Našim hlavním cílem bude vytvořit dětem podmínky, aby se mohly důkladně seznámit s prostředím třídy a s lidmi, se kterými se budou potkávat.

Našim průvodcem budou plyšové berušky. Motiv slunéčka sedmitečného, našeho nejpůvabnějšího broučka, jsme si zvolily pro jeho jedinečnost a užitečnost. Berušky nám pomohou se vzájemně poznat, připomenou nám jména a představí nám nové kamarády a paní učitelky. Aby děti co nejlépe zvládly zářijový návrat do mateřské školy, kterým je často spojen se změnou režimu, budeme dodržovat náš adaptační plán pro spokojená slunéčka, který zahrnuje:

Individuální přístup. Každé dítě zvládá situaci jinak a každé potřebuje něco jiného. K dítěti budeme přistupovat s empatií, využívat intuici a zkoušet, co na které dítě platí. (Některému dítěti pomůže, když ho necháme v klidu, jiné potřebuje zapojit do činnosti.)

Předmět z domova. Dítě si do MŠ přinese hračku na spinkání.

Komunikace prostřednictvím maňáska. Budeme využívat berušky jako prostředníka pro navázání kontaktu mezi učitelkou a dítětem.

Rituály. Pravidelné rituály navozují pocit jistoty a bezpečí. (např. zamávat rodičům z okna při odchodu, přivítání s paní učitelkou).

Pravidelný denní režim. Opakující činnosti, které probíhají každý den – ranní kruh, pohybové aktivity, čtení pohádky před spaním aj. Důležité jsou jasně signalizované úseky v organizaci dne a dostatek klidných chvil.

Pravidla třídy. Pomocí obrázků zpracujeme, co se ve třídě smí a co ne.

Stejné místo u stolu. Pocit bezpečí a jistoty podpoříme přidělením stabilního místa u stolu, které bude označeno značkou dítěte.

Pochvala. Dítě potřebuje slyšet pochvalu, potvrzení, že danou věc dělá správně.

Zapojení rodičů do programu MŠ.

Září – na léto jde stáří. Začátkem podzimu se krajina rozzáří množstvím barev, svěží vzduch vyčistí obzory a přinese úlevu od úmorných letních veder. Není horko, a slunce přece ještě hřeje, nastává čas velkých teplotních rozdílů mezi dnem a nocí. A tak jedině kratší dny ubírají babímu létu na kráse. Mnoho lidí považuje časný podzim za nejkrásnější období… A pro nás je krásné i tím, že se opět všichni po prázdninách potkáváme. A abychom toto období co nejlépe zvládli, zaměříme se na pravidla vzájemné komunikace. Postupně nastavíme pravidelně se opakující denní režim, díky kterému děti získají jistotu a schopnost předvídat. Nastavíme si pravidla, která nám budou pomáhat k respektu a vzájemné úctě, k bezpečí svému i ostatních. Povedeme děti k respektování práv a povinností svých i druhých. Zmapujeme úroveň sebeobslužných a hygienických dovedností a dle individuálních potřeb je budeme dále zdokonalovat a upevňovat. A abychom si připomněli, jak se všichni jmenujeme, budeme hrát hry, které nám s osvěžením paměti pomohou. Naučíme se pracovat v komunitním kruhu, který slouží k budování vztahů, rozvoji emoční inteligence, slovní zásoby, dovednosti naslouchat, projevit své názory i city před ostatními. Komunitní kruh přispívá k budování důvěry a zážitku partnerství s druhými – nejen mezi dětmi navzájem, ale také s učitelem. I komunitní kruh má svá pravidla, kterými jsou: naslouchání, právo nemluvit, právo na úctu, soukromí.  

Integrovaný blok je především zaměřen na adaptační proces, na vytvoření co nejpříjemnějšího klimatu ve třídě a na rozvíjení vzájemných vztahů dítě – děti – učitelé – rodiče.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE:

 • Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky, Hry pro rozvoj řeči (Simard).
 • Vytvářet situace podněcující k mluvení.
 • Zmapovat komunikační úroveň jednotlivých dětí (všech jazykových rovin).
 • Zmapovat úroveň oromotoriky a artikulačního postavení mluvidel u jednotlivých dětí.
 • Říct své jméno, příjmení, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, svoji adresu.

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zmapovat dovednosti jemné a hrubé motoriky (samostatný pohyb významně přispívá k získávání informací). Manipulace s předměty umožňuje ucelenější vnímání jejich velikosti, hmotnosti, tvaru, množství.
 • Zmapovat dovednosti prostorové orientace (při pohybu dítě získává prostorové představy a osvojuje si pojmy související s uspořádáním prostoru. Např. nahoře, dole, vpředu, vzadu apod.). Aktivity rozvíjející prostorou orientaci: prostorové vztahy – popis polohy předmětů v prostoru či rovině (v místnosti, na obrázku apod.), poloha končetin/hlavy k trupu, dítěte vzhledem k okolí.

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zrakové vnímání – prohlížet obrázkové knížky, vyhledat a pojmenovat obrázky v knize (zaměřovat se na menší objekty, vybírat členitější obrázky).
 • Sluchové vnímání – rozhovor s dospělými, naslouchání delších pohádek a příběhů.
 • Motorika, grafomotorika, kresba – podporovat tělesnou aktivitu, manipulace s drobnými předměty (navlékání korálků, zasouvání kolíčků do otvoru, práci s mozaikami), zmapovat dovednost stříhat, sledovat a podporovat správné pracovní návyky při kreslení (držení těla, držení pastelky, preference v užívání jedné ruky, postavení ruky při kreslení, uvolnění ruky, tlak na podložku).
 • Časoprostorová orientace – vytvářet a dodržovat každodenní algoritmy, jejich pojmenování.

POHYBOVÁ GRAMOTNOST

 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Hrajte s námi minitenis“.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:

 • Řešení organizačních záležitostí a povinné dokumentace (informace k dítěte, ověřování informací, zaevidování případných změn, aj.).
 • Vybavení skříňky dítěte v šatně, zajištění hygienických potřeb pro dítě.