Beruška ráda objevuje. Pomůžeme jí a poradíme, kam cestovat a jaký dopravní prostředek může na svých cestách využít.  Zopakujeme si, co všechno o dopravních prostředcích víme. Naučíme se orientovat v dopravních situacích, značkách a zásadách pohybu v dopravě. Na dopravním hřišti si později vše vyzkoušíme.

Náš svět je plný krásných míst, která můžeme navštívit, ale nejdřív začneme naší Českou republikou. A úplně nejdříve našim městem, které berušce představíme. Společně budeme určovat rozdíly mezi městem a vesnicí, budeme hledat výhody a nevýhody života na vesnici a ve městě.  Zkusíme si také vytvořit vlastní město.

Svět je rozmanitý a nabízí nám mnoho kultur a zemí, kde žijí různí lidé a také zvířata, která známe jen ze ZOO. Nahlédneme do tohoto světa kouzelným kukátkem, které nám ukáže, jak se žije jinde na světě. Povíme si také o charakterových vlastnostech, která jsou s rozmanitostí spojená.

Beruška má moc ráda všechny děti, a tak nezapomene ani na jejich svátek – na den dětí, který společně oslavíme. V neděli 21. 6. slaví svátek také všichni tatínkové, tak pro ně připravíme překvapení.

NAŠE CÍLE:

 • rozvíjení základních pohybových dovedností a prostorové orientace
 • posilování koordinace ruky a oka
 • posilování vědomostí o ochraně osobního zdraví
 • rozvíjení rytmického pohybu společně se zpěvem
 • rozvíjení grafomotorických předpokladů
 • rozvoj slovní zásoby
 • posilování vnímání mnohojazyčné společnosti
 • rozvíjení zrakové a sluchové percepce
 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • vytváření prosociálních postojů ( rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu…)
 • posilování záměrné pozornosti
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí
 • seznamování se světem lidí,kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 • rozvíjení elemantárních matematických dovedností
 • poznávání jiných kultur
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí
 • rozvíjení informací o ČR
Categories: Nezařazené