Krtek a pohádkový svět

Naše záměry:

 • prostřednictvím pohádkových příběhů rozvíjet řečové schopnosti, jazykové dovednosti, fantazii a podněcovat dětskou představivost
 • umět spontánně prožívat radost a veselost
 • podílet se na významných událostech
 • vysvětlit dětem původ a význam masopustu
 • chápat postavení člověka ve společnosti
 • zpívat jednoduché lidové písně
 • tancovat ve dvojici na lidové písně
 • dodržovat tempo a rytmus, respektovat schopnosti druhého dítěte
 • zkusit si vyrobit tradiční masopustní masku
 • samostatně pracovat s výtvarným materiálem

V matematické pregramostnosti

 • děti se učí pochopit logickou řadu – práce s geometrickými tvary, využití edukativních her k rozvoji představ o čísle, hledání předmětů na ploše a zaznamenávat je, budeme porovnávat řazením, uspořádáním číselných operací, také zařazovat činnosti na koncentraci pozornosti na krátkodobou paměť

Ve čtenářské pregramotnosti

 • využití textu k výtvarným aktivitám, dbát o to, aby čtení dětem přinášelo příjemný prožitek, propojovat čtení s názory dětí (odpovědi na otázky), znát jejich pohled
 • zařazení jednoduchých velkoformátových grafomotorických úkolů s důrazem na plynulé tahy, pro starší děti zařazovat uvolňovací jedno tažné grafomotorické úkoly

V logopedické prevenci:

 • artikulační cvičení – nácvik říkanek se zimní tématikou
 • dechová cviční – hluboký nádech, co nejdelší výdech, dýchání do břicha – nafukování
 • jemná motorika – stříhání, vytrhávání
 • hrubá motorika – hry s míčem, správný úchop
 • trénink porozumění řeči

V prevenci patologických jevů:

 • tematické exkurze (návštěva ekoprogramu ve Sluňákově)
 • emoční programy pro děti s odborníkem
 • práce s příběhy, v nichž děti získávají žádoucí vzory chování.