Charakteristika

Poznávat své tělo, znát jeho části a některé orgány. Znát, co tělo oslabuje a co ho naopak podpoří. Vědět, co dělat, když se ocitneme v ohrožení zdraví nebo když se do něj dostane někdo jiný v blízkém okolí.

Časový rozsah: 2 týdny
Věková skupina: 4-5 let

Cíle tématu

– poznávání, zkoumání a objevování

– pochopení, že zdraví není samozřejmost a musíme jej chránit

– uvědomění si vlastního těla

– rozlišování na svém těle pravá – levá

– osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře
zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

– osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, i o jeho změnách

– znát některé druhy nemocí

– poznat, že jsou lidé se zdravotním handicapem

– rozvoj hrubé a jemné motoriky

– rozvoj sluchového a zrakového vnímání

– porozumět běžným projevům emocí a nálad

– vyjádřit a zhodnotit prožitky

Očekávané kompetence

– vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru

– pojmenovat části těla a některé orgány, znát základní
pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem

– rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí

– vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

– přemýšlet, uvažovat a své myšlenky i úvahy vyjádřit

Činnosti vedoucí k cíli

– využití literatury k získávání nových informací o lidském těle,
prohlížení dětských encyklopedii, atlasu těla apod.

– seznámení s jednotlivými orgány v těle

– kostka lidské emoce – určování emocí dle výrazu obličeje

– kresba postavy dle vývojových možností dětí

– skupinové tvoření – obrysy postavy z kostiček

– konstrukce kostry s vatových tyčinek – sestavení podle
vzoru

– skládačka lidské tělo – kluk, dívka: přirozenou cestou
poznávat odlišnou stavbu těla

– vzájemná taktilní masáž dětí, respektovat, že ne všem
dětem je dotyk příjemný, podporovat schopnost dětí na
vyjádření vlastní emoce, pocitu, názoru

– smyslová hra – poslouchej a ukazuj – ukazujeme na
jednotlivé části těla. Dokázat je i správně pojmenovat.

– pracovní listy k tématu: zraková paměť, grafomotorika,
matematické představy,  logická úvaha …

– píseň s pohybem – Hlava, ramena, kolena, palce
                            Maxim Turbolenc – Polámal se
mraveneček

– nácvik písně s CD: Doktora se nebojíme (P. Novák)

– pohádka Otesánek – nestřídmost v jídle

– třídění potravin na zdravé a nezdravé

– smyslová hra – poslouchám tlukot srdce, zpracování jídla
v žaludku

– denní zdravotní cvičení

– pohybová hra: Honící bacily – honička se záchranou
uzdravení v posteli

– nácvik básně: Polámal se mraveneček, Moje tělo

– námětová hra: Na doktora

– pohybová hra: Spojování se určitou částí těla s kamarádem
(např: nohy, čelo, bříško, záda…)

– výroba hrníčku s čajem

– rozvíjení pracovních dovedností: vaříme si bylinkový čaj

– exkurze do lékárny

– obkreslování dlaně a výtvarné znázornění bacilů pod lupou

– spolupráce s rodinou, výroba zoubku z pet-láhve výtvarným
dotvořením

– nácvik písně „Medvědí trápení“ (bolavý zoubek)

– preventivní beseda „Zdravé zoubky“ se studentkami
Lékařské fakulty oboru stomatologie

– pokus: Vydržíme nedýchat?