Krtek léčí kamarády

Naše Záměry:

 • Rozvíjet u dětí péči o prostředí, ve kterém žije (domov, škola)
 • Vytvářet toleranci, citlivost, přizpůsobivost
 • Zdraví a nemoci
 • Poznatky o lidském těle
 • Vytvářet povědomí o krajině v zimě, změny v přírodě
 • péče o volně žijící zvířata
 • seznámit se se sporty na sněhu, pěstovat u dětí kladný vztah ke sportu, rozvíjet fyzickou zdatnost
 • dbát na osobní zdraví a bezpečí
 • pozorovat reakce těla na změnu teploty, lehké otužování
 • být ohleduplný k věkovým odlišnostem dětí
 • mít povědomí o životě ptáků, jak jim můžeme v zimě pomoci
 • objevování nových výtvarných technik

V matematické pregramostnosti:

 • hledáme dva shodné obrázky, rozvíjíme se ve společenských hrách, pracujeme s návody, úvod do světa logiky- „čteme“ postupy, pracujeme s modelovací hmotou, porovnávání vztahů – pojmů: prázdný x plný, nízký x vysoký, úzký x široký, krátký x dlouhý

Ve čtenářské pregramotnosti:

 • čteme krátké i delší texty, doplňujeme děj, u dětí rozvíjíme fantazii a zvídavost, při práci s knihou představujeme čtení zleva doprava, učíme se části knihy, starší děti zkoušejí vyhledávat velká písmena, rozvíjíme paměť při opakování jmen hlavních postav příběhu

V logopedické prevenci:

 • zraková pozornost – umístit obrázky na místo, vyhledat tvar na pozadí, rozvoj fonematického sluchu – rytmizace písniček, využití hry na tělo, sluchové cvičení – na zvoneček, rozpoznat směr zvuku

V prevenci patologických jevů:

 • budeme podporovat zdravý životní styl dětí – životospráva, duševní hygiena, stres apod. plněním pravidelného denního režimu
 • budeme předcházet šikaně – jejím projevům, stádiím a formám tak, že budeme dbát na prolínání pozitivních sociálních vazeb ve všech činnostech
  v průběhu dne.