Tematický celek: Soví krůček, velký skok, rozhýbem se hop a skok ( Leden)

                           : Soví zimní snění ( Leden)

                           : Moudrá jako sova, okouzlí mě její slova ( Únor)

Obsah:

Seznámení se zimní přírodou, počasím a zimními sporty. Umět zimní sporty pojmenovat, pantomimicky ztvárnit. Dbát na bezpečnost a zdraví. Chci být zdravý, vědět co mému zdraví prospívá a co škodí. Vědět jak posílit vlastní imunitu. Sportovat na čerstvém vzduchu, otužovat se, sanovat). Upozornit děti na nebezpeční úrazu v zimní období. Pozorovat ptáčky na krmítku, umět je pojmenovat, popsat. Výroba dobrot pro ptáčky ( závěsné krmítko). Návštěva Ornis stanice. Poslouchat hlasy ptáků z Cd ( relaxace). Seznámení s pohádkou, autor, ilustrátor. Vnímat a rozlišovat hrdiny. Dokázat převyprávět pohádku vlastními slovy. Veselit se na Karnevalovém veselí. Prožívat radost, šťastné chvíle s kamarády. Dramatizace pohádek, pracovat s hlasem, mimikou. Určování rolí a vlastní výběr kostýmů, převleků.

Logopedická prevence:  

Sledování vyjadřovacích dovedností, slovní zásoby. Procvičování fonematického sluchu. Hry se stupňováním přídavných jmen. Při rozhovoru používat rozvinuté věty a souvětí. Dokázat smysluplně vytvořit myšlenku. Interpretovat dětské pohádky, bez obrázkové opery. Hledat kratší a delší slova. Poznávání hudebních nástrojů a běžných zvuků v okolí. Nácvik správného dýchaní a výdechu. Zařazování dechových a oromotorických dovednosti. Procvičit hybnost jazyka. Pracovat s didaktickým materiálem na podporu řečových vyjadřovacích dovedností.

Matematická gramotnost:

Vytvářet skupiny předmětů podle jasně zadaného cíle. Seskupovat prvky podle správného počtu. Umět reagovat na chybu a sám ji vyhledat a opravit. Pracovat s pracovními listy zaměřenými na matematickou pregramotnost. Vyhledávat rozdíly a doplnit je. Pracovat pojmy více, méně, stejně. Orientovat se časoprostoru. Poznat základní geometrické tvary. Vyhledat jinak odlišné obrázky na řádku a správně je označit. Poznat číslice dokázat je i napsat. Hry zaměřené na numerizaci.

Předčtenářská gramotnost:

Posilování sebevědomí, zbavit se ostychu. Jevit zájem o knihy, mít svou oblíbenou knihu i žánr, který dítě zajímá. Vyhledávat v knize podle zadání, listovat. Dokázat napsat své jméno. Poskládat ho z písmen. Sledovat divadelní představení s nadšením. Umět se společensky chovat. Využívání didaktického materiálu a interaktivní tabule.

Spolupráce s rodiči:

Příprava kostýmu na karneval a čtení v mateřské škole.