Informace k zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Published by hacd on

Vážení rodiče,
vzhledem k nastaveným opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se letos zápis dětí do mateřské školy bude konat bez osobní účasti dětí a jejich zákonných zástupců.

Zápis bude probíhat v období od 2. května do 16. května 2021.

POSTUPUJTE PROSÍM PODLE NÍŽE UVEDENÝCH INSTRUKCÍ:

1. Seznamte se s kritérii o přijetí a způsobem podání žádosti v následujícím dokumentu.

2. Vyplňte žádost o přijetí, čestné prohlášení o povinném očkování a zajistěte si kopii očkovacího průkazu a rodného listu dítěte. Popřípadě doložte oprávnění dítě zastupovat, jestliže dítě zastupujete jako jiná osoba než jeho zákonný zástupce.

3. Podejte žádost se všemi přílohami jedním ze způsobů doručení uvedeném v následujícím dokumentu.

Doporučujeme nejjednodušší způsob podání do poštovní schránky v zalepené obálce.

4. Vyčkejte na e-mail s přiděleným registračním číslem.

5. Po vyhodnocení zápisů na základě kritérií budou zveřejněna registrační čísla přijatých dětí na webových stránkách mateřské školy a na vstupní brance do areálu mateřské školy.
Rozhodnutí o přijetí se nezasílá. O možnosti předání Vás budeme informovat na našich webových stránkách.

6. Pokud bude Vaše dítě přijato, doložte prosím ve lhůtě do sedmi dnů vyplněný evidenční list dítěte včetně potvrzení od pediatra, oba souhlasy se zpracováním osobních údajů a přihlášku ke stravování. Opět prosím o předání všech dokumentů v zalepené obálce do poštovní schránky mateřské školy.

7. Nezveřejnění registračního čísla znamená, že dítě nebylo přijato. V tomto případě Vám bude e-mailem zaslána výzva o možnosti nahlédnutí do spisu a seznámení se s jeho obsahem před vydáním rozhodnutí o nepřijetí. Termíny Vám budou nabídnuty individuálně, aby nedocházelo k vyšší koncentraci osob v prostorách mateřské školy.

8. V případě, že podáte žádosti na více mateřských škol, kde bude Vaše dítě přijato a Vy si zvolíte jinou mateřskou školu, bude Vám zaslán e-mailem tiskopis o zrušení žádosti. Ten prosím doručte jedním z uvedených způsobů zpět. Možnosti doručení tiskopisu jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Uvedené instrukce jsou platné pro obě pracoviště mateřské školy – U tenisu 2 i odloučené pracoviště Henčlov. Pokud upřednostňujete odloučené pracoviště v Henčlově, napište prosím tuto skutečnost do žádosti o přijetí.