KAMARÁDI, POJĎTE K NÁM

SLUNCE – JEDINEČNÉ JAKO JÁ, TÍM TO VŠECHNO ZAČÍNÁ…

KLÍČOVÁ TÉMATA: přátelství, vztahy, pravidla, mateřská škola a její okolí, babí léto

Slunce je hvězda jako každá jiná, ale pro nás je výjimečná. Stejně jako každý z nás je výjimečný a jedinečný. Budeme poznávat, že rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích je přirozená. A protože prázdniny byly dlouhé, připomeneme si jména kamarádů, svou značku, jména učitelek a personálu MŠ. Společně si nastavíme pravidla, která nám budou pomáhat k respektu a vzájemné úctě, k bezpečí svému i ostatních. Připomeneme si, že máme dvě uši k naslouchání a jedna ústa na mluvení. Prostředí, ve kterém žijeme je také jedinečné – osvěžíme si paměť a prozkoumáme prostředí mateřské školy a jejího okolí.  Slunce je hvězda, která nás osvětluje a hřeje. Stejně tak se ohřejeme v průběhu babího léta. Mohli bychom si slunce představit jako ohnivou kouli. Slunce se narodilo modré, dnes je žluté a pak bude červené a nakonec bílé. Vysvětlíme si, že i svět kolem nás se vyvíjí, mění a je nezbytné, abychom se změny naučili přijímat. Zmapujeme úroveň sebeobslužných a hygienických dovedností a dle individuálních potřeb je budeme dále zdokonalovat a upevňovat.

Integrovaný blok je především zaměřen na vytvoření co nejpříjemnějšího klimatu ve třídě a na rozvíjení vzájemných vztahů dítě – děti – učitelé – rodiče.

Všechny cesty, události a okolnosti si průběžně budeme zakreslovat do svého cestovního deníku. Bude to po celý rok náš důležitý společník.

LOGOPEDICKÉ PREVENCE:

 • Logochvilky (Infra) a Logopedické hrátky.
 • Dechová cvičení.
 • Gymnastika mluvidel.
 • Artikulační cvičení.
 • Spontánní vyprávění.
 • Vysvětlení, na co máme oči, knihy, auta, …
 • Doplnění protiklady s názorem.
 • Zmapování gramatické správnosti řeči.

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

Orientace v prostoru a v rovině

 • Orientace. Aktivity: určování směru, prostorové vztahy – popis polohy předmětů v prostoru či rovině (v místnosti, na obrázku apod.), poloha končetin/hlavy k trupu, dítěte vzhledem k okolí.
 • Prostorová představivost, paměť. Aktivity: práce s celkem a částmi, zapojení pohybu, hledisko percepce, diferenciace.

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zrakové vnímání – vyhledat známý objekt na pozadí, odlišit dva překrývající se obrázky, složit tvar z několik částí podle předlohy.
 • Sluchové vnímání – lokalizovat zvuk, rozlišit slova s vizuálním podnětem (změna hlásky, změna samohlásky), zopakovat větu ze čtyř slov.
 • Motorika – skoky sounož, chůze po schodech nahoru i dolů se střídáním nohou, manipulace s drobnými předměty.
 • Grafomotorika – čára svislá, čára vodorovná.
 • Časoprostorová orientace – pojmy níže, výše, přiřadit činností obvyklých pro ráno.