Krtek a semínko

Naše záměry:

 • přichází jaro, rozvíjíme u dětí zájem o dění v přírodě, co se děje s přírodou
 • práce s ročním obdobím, poznáváme znaky jara
 • hledáme první jarní kytičky a poznáváme je
 • pozorujeme změny v počasí
 • prožíváme pozitivní emoce
 • učíme se novým dovednostem – sadíme semínko, pozorujeme růst a prožíváme radost z úspěchu
 • rozvíjíme kladný vztah k přírodě a úctu k životu ve všech jeho formách
 • pozorujeme odlišnosti – hledáme odlišnosti – trénujeme zrak
 • vnímání přírody všemi smysly

V matematické pregramostnosti:

 • u dětí budeme rozvíjet prostorové vnímání, které je předpokladem pro geometrii, manipulace s předměty, zapojení kimových her, seskupování dle pravidel, třídění slov podle počtu slabik, stavba obrazců dle fantazie i návodu

Ve čtenářské pregramotnosti:

 • vyhledávání rýmujících se slov s vizuální podporou, mladší děti opakují větu o třech slovech, vymýšlíme slova podřazená, aktivní práce s knihou, vyhledávání obrázku dle tématu, reprodukování básniček

V logopedické prevenci:

 • dechové cvičení – procvičení bránice, dlouhý výdech a nádech, sluchové cítění – rozpoznávání hudebních nástrojů, poslech vážné hudby, zapojování ladných pohybů, cvičení se šátky