Tematický celek:

V Kocourkově lidičky, bydlí hodné dětičky ( 14 dní září)

Babí léto přichází, v Kocourkově vždy v září ( 14 dní v září)

Časové období: Září

Obsah:

Adaptace dětí na nové prostředí třídy Berušek, seznámení s novými dětmi a celým kolektivem třídy. Rozhovor a seznámení s městem Kocourkov, otevření první domečku, dokázat vymyslet a zapamatovat si jméno kočičky. Zvládání sociálních dovedností, hygienických návyků, sebeobsluhy, samostatnosti. Zapamatovat si svoji značku, místo, kde v šatně a ve třídě.

Mít povědomí o změně počasí, dozrávání ovoce a zeleniny. Využívání situačního učení(vycházky v okolí zahrádek s poznáváním plodů).

Logopedická prevence:

Posilování slovní zásoby aktivní i pasivní. Zařazovat dechová a fonační cvičení, posilování oromotoriky. Procvičovat sluchovou diferenciaci. Zvládat sluchovou analýzu a syntézu.

Uvolňovací grafomotorické cviky. Umět vyslechnout pohádku a vlastními slovy převyprávět. Sledovat komunikaci s vrstevníky. Rozšiřovat slovní zásobu formou hry se slovy, běžný rozhovor v komunitním kruhu.  Sledovat a vyslechnout řečníka, neskákat do řeči. Vyjadřovat se v souvětích.

Matematická pregramotnost :

Zvládat grafické porovnání a spojování dvojic ( čarou, šipkou). Rytmizace zvuků s ukazováním počtu. Aktivně napočítat do 10, určit počty více, méně, stejně. Orientuje se v čase, vnímání časového sledu. Vytváření 3D staveb ( konstruktivní stavebnice, Lego, Seva, Kapla), podle vlastní fantazie, tak i podle předlohy. Zařazovaní her z hlediska percepcí ( vnímání objektů nejen zrakem, ale i hmatem nebo sluchem, hra na tělo).

Předčtenářská  pregramotnost:

Práce s knihou, časopisem, encyklopediemi. Popis demonstračních obrázků. Procvičování paměti. Podporovat dovednosti k nácviku čtení. Poslech a reprodukce vlastními slovy ( pohádka, příběh). Posilování komunikativních dovedností. Zařazování dramatických a hereckých vystoupení.

Spolupráce s rodiči:

Účast na třídní schůzce, vyslechnutí podmětů rodičů jejich nápadů popř. připomínek. Seznámení s Třídním vzdělávacím plánem  U nás v Kocourkově.