Tematický celek:

V Kocourkově padá sníh, pojedeme na saních ( 14 dní leden)

V Kocourkově zdravíčko, protáhne si tělíčko ( 14 dní leden)

V Kocourkově tuhý mráz, ptáčci mají u nás sraz ( 14 dní únor)

V Kocourkově mají bál, tančí celý velký sál ( 14 dní)

Časové období: Leden – Únor

Obsah:

Seznámení se zimní přírodou, počasím a zimními sporty. Umět zimní sporty správně pojmenovat pantomimicky ztvárnit. Hry a pokusy se sněhem, vodou. Umět pojmenovat skupenství. Sportování venku ( sáňkování, Lyžařská škola, otužování sauna). Upozornit děti na nebezpečí častých úrazů, prevence nemoci, podporování zdravého životního stylu. Vhodný výběr zdravých potravin. Chceme žít zdravě. Zvířata v zimě pozorování stop zvířat a umět jim pomoci v mrazech.  Poznávání pojmenování ptáků na krmítku. Výroba dobrot pro ptáčky do krmítka. Poznávání života ptáků ve volné přírodě. Poslech hlasů. Prožívání Masopustu, rej masek a zábava v MŠ Karneval. Seznámení s tradicemi ( smažení koblížků, vodění medvěda, zakopání basy).  Umět pracovat s pohádkou a příběhem. Vnímat a rozlišovat dobro a zlo. Dramatizace pohádky( výroba kulis, pomůcek..)., pracovat s hlasem, mimikou.

Logopedická prevence:

Procvičování sluchového vnímání, procvičování fonematického sluchu ( znělost a neznělost hlásek). Hry zaměřené na stupňování přídavných jmen. Dokázat smysluplně vytvořit myšlenku. Interpretovat pohádky, bez obrázkového

Doprovodu a vizualizace. Vyhledávání a tvoření rýmů s přiřazováním obrázků. Určit počáteční písmeno ve slovech. Hledání, které slovo je kratší. Poznávání zvuků hudebních nástrojů a běžných zvuků v životě. Nácvik správného dýchání, výdechu.

Matematická pregramotnost:

Vytváření skupiny předmětů samostatně na základě určené vlastnosti. Odůvodnit, proč daný předmět do skupiny nepatří a proč. Chápat pojem čísla a orientovat se v číselné řadě 1-10.  Hry zaměřené na numerizaci. Spolupráce s ostatními( stolní hry, hry s číselnou kostkou). Poznat číslice a přiřadit správný počet předmětů. Používání předložek, určování polohy vzhledem k druhé osobě. Pracovat s pojmem více, méně, stejně. Poznávání a správné pojmenování geometrických tvarů ( hledat a poznat).

Předčtenářská gramotnost:

Nácvik tanců a pohybových her. Návštěva divadelního představení. Umět sdělit své dojmy, převyprávění příběhu. Umět říci svůj názor na představení (líbilo se mi protože…).Práce s knihou, listovat, vyhledávat podle zadání. Posilování paměti, nácvik říkanek, básní atd. Návštěva knihovny. Zařazování dramatických představení, mít hereckou úlohu. Posilování vlastního sebevědomí, zbavit se ostychu.

Spolupráce s rodiči:

Zdravý den v MŠ ( donést zdravé potraviny, Čajíčkování v MŠ a návštěva lékárny.  Příprava kostýmu na Karneval.