I. integrovaný blok – KAMARÁDI, POJĎTE K NÁM

Tematický celek: Kdo to bzučí?

První společný měsíc bude spojený s poznáváním. Našim hlavním cílem bude vytvořit dětem podmínky, aby se mohly důkladně seznámit s prostředím třídy a s lidmi, se kterými se budou potkávat.

Našim průvodcem bude včelka Plevuška. I v úlu se totiž v září nejmenší včelky učí všemu novému. Plevuška nám pomůže se vzájemně poznat, připomene nám jména a představí nám nové kamarády a paní učitelky. Září je měsícem, kdy se v úlu mění matka včel. I děti čeká období změn a ty nám pomůže zvládnout náš adaptační plán, který zahrnuje:

Individuální přístup. Každé dítě zvládá situaci jinak a každé potřebuje něco jiného. K dítěti budeme přistupovat s empatií, využívat intuici a zkoušet, co na které dítě platí. (Některému dítěti pomůže, když ho necháme v klidu, jiné potřebuje zapojit do činnosti.)

Předmět z domova. Dítě si do MŠ přinese hračku na spinkání.

Komunikace prostřednictvím maňáska. Budeme využívat včelku Plevušku jako prostředníka pro navázání kontaktu mezi učitelkou a dítětem.

Rituály. Pravidelné rituály navozují pocit jistoty a bezpečí. (např. zamávat rodičům z okna při odchodu, přivítání s paní učitelkou).

Pravidelný denní režim. Opakující činnosti, které probíhají každý den – ranní kruh, pohybové aktivity, čtení pohádky před spaním aj. Důležité jsou jasně signalizované úseky v organizaci dne a dostatek klidných chvil.

Pravidla třídy. Pomocí obrázků zpracujeme, co se ve třídě smí a co ne.

Stejné místo u stolu. Pocit bezpečí a jistoty podpoříme přidělením stabilního místa u stolu, které bude označeno značkou dítěte.

Pochvala. Dítě potřebuje slyšet pochvalu, potvrzení, že danou věc dělá správně.

Zapojení rodičů do programu MŠ.

S příchodem babího léta včelky stále vylétají z úlu sbírat pyl a nektar. I když hlavní snůška už skončila, kolem úlu je stále pilno. A stejně tomu bude i v naší třídě. Abychom společně zvládli „bzukot“ v našem úlu, zaměříme se na pravidla vzájemné komunikace. Postupně nastavíme pravidelně se opakující denní režim, díky kterému děti získají jistotu a schopnost předvídat. Nastavíme si pravidla, která nám budou pomáhat k respektu a vzájemné úctě, k bezpečí svému i ostatních. I když včelky nejsou v září už tolik aktivní, jako tomu bylo v předchozích měsících, může se totiž snadno stát, že i tak dostaneme žihadlo! Povedeme děti k respektování práv a povinností svých i druhých. Zmapujeme úroveň sebeobslužných a hygienických dovedností a dle individuálních potřeb je budeme dále zdokonalovat a upevňovat.

Nabídka pylu v září už není tak rozsáhlá, včelky si ovšem své najdou. Tak jako my si najdeme kamarády. Pokud je počasí ještě slunečné a příznivé, včelky jsou stále aktivní. A to my také budeme. Čeká nás mnoho nového… A abychom si snáze zapamatovali jména a značky, budeme hrát hry, které nám se zapamatováním pomohou.

Integrovaný blok je především zaměřen na adaptační proces, na vytvoření co nejpříjemnějšího klimatu ve třídě a na rozvíjení vzájemných vztahů dítě D děti D učitelé D  rodiče, protože  „klidný úl  D  klidný včelař“.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE:

 • Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky, Hry pro rozvoj řeči (Simard).
 • Vytvářet situace podněcující k mluvení.
 • Zmapovat komunikační úroveň jednotlivých dětí (všech jazykových rovin).
 • Zmapovat úroveň oromotoriky a artikulačního postavení mluvidel u jednotlivých dětí.
 • Rozhovor o tom, na co máme běžné věci, které nás obklopují.

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zmapovat dovednosti jemné a hrubé motoriky (samostatný pohyb významně přispívá k získávání informací). Manipulace s předměty umožňuje ucelenější vnímání jejich velikosti, hmotnosti, tvaru, množství.
 • Zmapovat dovednosti prostorové orientace (při pohybu dítě získává prostorové představy a osvojuje si pojmy související s uspořádáním prostoru. Např. nahoře, dole, vpředu, vzadu apod.). Aktivity rozvíjející prostorou orientaci: prostorové vztahy – popis polohy předmětů v prostoru či rovině (v místnosti, na obrázku apod.), poloha končetin/hlavy k trupu, dítěte vzhledem k okolí.

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zrakové vnímání – prohlížet obrázkové knížky, vyhledat a pojmenovat obrázky v knize (zaměřovat se na menší objekty, vybírat členitější obrázky).
 • Sluchové vnímání – rozhovor s dospělými, naslouchání delších pohádek a příběhů.
 • Motorika, grafomotorika, kresba – podporovat tělesnou aktivitu, manipulace s drobnými předměty (navlékání korálků, zasouvání kolíčků do otvoru), zmapovat dovednost stříhat, sledovat a podporovat správné pracovní návyky při kreslení (držení těla, držení pastelky, preference v užívání jedné ruky, postavení ruky při kreslení, uvolnění ruky, tlak na podložku).
 • Časoprostorová orientace – vytvářet a dodržovat každodenní algoritmy, jejich pojmenování.

POHYBOVÁ GRAMOTNOST

 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Se Sokolem do života“.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:

 • Řešení organizačních záležitostí a povinné dokumentace (informace k dítěte, ověřování informací, zaevidování případných změn, aj.).
 • Přinesení fotografie dítěte.
 • Vybavení skříňky dítěte v šatně, zajištění hygienických potřeb pro dítě.