KLÍČOVÁ TÉMATA: voda a její vlastnosti, pokusy, život pod hladinou (živočichové, rostliny)

Na tomto ostrově se budeme blíže seznamovat s vodou jako takovou a jejími vlastnostmi. Hluboce se ponoříme pod hladinu řek, rybníků, jezer, moří, oceánů a poznáme zvířata žijící u nás a v mořích. Poznáme, jak vypadá koloběh vody v přírodě. Nadále si také vyzkoušíme nejrůznější pokusy s vodou. Poznáme, jaký je rozdíl mezi vodou u nás a vodou v mořích. Jsou stejné? Proč je voda v mořích slaná? Proč u nás nežijí živočichové jako v moři? Kdo jsou to potápěči a jaká je jejich náplň práce? Na všechny tyto otázky najdeme společnými cestami odpovědi. A hlavně se budeme učit, jak je voda pro náš život důležitá a že je potřeba s ní neplýtvat. Vyplouváme!

  • Logopedická prevence

Hrátky se slovy (logopedie obrázky).

Dechové cvičení, gymnastika mluvidel (rybička), artikulační cvičení.

Vyprávění pohádek dle výběru dětí.

Logopedická píseň: Medúzy (kniha- Logopedické písničky).

Správně posoudit pravdivost či nepravdivost tvrzení.

Grafomotorická cvičení: spodní oblouk s vratným tahem.

  • Matematická pregramotnost

Počítání na obrázcích podvodního světa, pokusy s vodou- aktivní zapojení se do práce s pokusy, početní hry s padákem s danou tematikou, „Kimovy hry“- jaké dva předměty zmizely? Jaké přibyly?.

  • Čtenářská pregramotnost

Čtení zajímavých příběhů z podvodního světa, spontánní vyprávění dětí, práce na interaktivní tabuli.

  • Spolupráce s rodiči

Projektový den – Světový den oceánů (8. 6.).