Integrovaný blok: Kamarádi, pojďte k nám

Tematický celek: Podzimní plody, to budou hody

Klíčová témata: plody a semena podzimu – houby, ovoce, zelenina, kaštany

Září je období sklizně. Dozrává nepřeberné množství a rozmanitá paleta plodů a semen. Budeme pozorovat, jak se z květů staly plody, jak ze země vykukují hlavičky hříbků, jak se příroda začíná připravovat na zimu, jak začíná čas stěhování ptáků… Z vycházky si k výzdobě třídy místo květin častěji přineseme suché traviny, listy, bodláky či větvičky s plody. Jsou však výjimky. V září kvete řebříček obecný, zvonek okrouhlolistý, svlačec rolní, třapatky, zlatobýl kanadský…

Na podzim se uklidňuje a zpomaluje příroda i všichni její tvorové. Budeme si vyprávět o změnách, ke kterým v přírodě dochází. Staneme se také rosničkami a budeme si povídat o počasí. Po návštěvě lesa a výstavě hub se na pár dnů podíváme do houbařského světa, abychom se seznámili s houbami známými i neznámými…

Na zahrádce vyhledávají slunéčka poslední kvetoucí rostliny, aby z nich získala pyl i nektar. My takovou podzimní zahrádku také navštívíme, abychom tam sklidili ovoce a zeleninu, které budeme poznávat všemi smysly.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE:

 • Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky, Hry pro rozvoj řeči (Simard).
 • Vytvářet situace podněcující k mluvení.
 • Zmapovat komunikační úroveň jednotlivých dětí (všech jazykových rovin).
 • Zmapovat úroveň oromotoriky a artikulačního postavení mluvidel u jednotlivých dětí.
 • Říct své jméno, příjmení, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, svoji adresu.

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zmapovat dovednosti jemné a hrubé motoriky (samostatný pohyb významně přispívá k získávání informací). Manipulace s předměty umožňuje ucelenější vnímání jejich velikosti, hmotnosti, tvaru, množství.
 • Zmapovat dovednosti prostorové orientace (při pohybu dítě získává prostorové představy a osvojuje si pojmy související s uspořádáním prostoru. Např. nahoře, dole, vpředu, vzadu apod.). Aktivity rozvíjející prostorou orientaci: prostorové vztahy – popis polohy předmětů v prostoru či rovině (v místnosti, na obrázku apod.), poloha končetin/hlavy k trupu, dítěte vzhledem k okolí.

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zrakové vnímání – prohlížet obrázkové knížky, vyhledat a pojmenovat obrázky v knize (zaměřovat se na menší objekty, vybírat členitější obrázky).
 • Sluchové vnímání – rozhovor s dospělými, naslouchání delších pohádek a příběhů.
 • Motorika, grafomotorika, kresba – podporovat tělesnou aktivitu, manipulace s drobnými předměty (navlékání korálků, zasouvání kolíčků do otvoru, práci s mozaikami), zmapovat dovednost stříhat, sledovat a podporovat správné pracovní návyky při kreslení (držení těla, držení pastelky, preference v užívání jedné ruky, postavení ruky při kreslení, uvolnění ruky, tlak na podložku).
 • Časoprostorová orientace – vytvářet a dodržovat každodenní algoritmy, jejich pojmenování.

POHYBOVÁ GRAMOTNOST

 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Hrajte s námi minitenis“.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:

 • Řešení organizačních záležitostí a povinné dokumentace (informace k dítěte, ověřování informací, zaevidování případných změn, aj.).
 • Vybavení skříňky dítěte v šatně, zajištění hygienických potřeb pro dítě.