IV. Integrovaný blok: DEN CO DEN, TO NOVÉ KOUZLO

Tematický celek:

Klíčová témata: pohádka, charakterové vlastnosti, lidské činnosti, povolání

I když únor ještě patří k zimním měsícům, dny jsou delší a delší a štědřejší na slunce. Začínají už rašit a kvést některé rostliny. Jako pevní se hlásí jehnědy a kočičky. Probouzejí se včely i první opeřenci, kteří ladí na jarní notu. Je to jako v pohádce, kterou navštívíme. Seznámíme se s pohádkovými postavami, u kterých se zaměříme na rozlišování jejich charakterových vlastností. Únor je král předjaří. Jakmile jeho sluneční paprsky proniknou zamračenou oblohou, objeví se výhonky listů sněženek a bledulí. V lese se povalují šišky jehličnatých stromů, staneme se proto na chvíli nejen pozorovatelem, ale i šiškologem. Seznámíme se také s dalšími řemesly a povoláními. Jaké povolání má tvoje maminka a tvůj tatínek? Zkusíme si k různým povoláním přiřadit pracovní pomůcky. Obyvatelé Beruškosvěta nám jistě pomohou, protože ví, že je důležité vážit si lidské práce a chápou její význam pro ostatní. Vždyť i v Beruškosvětě má každý svůj úkol.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE:

 • Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky, Hry pro rozvoj řeči (Simard).
 • Pojmenování toho, co dělá určitá profese.
 • Předčítání (přečteme kousek příběhu a povídáme si o přečteném, vysvětlíme dětem nová slova z příběhu, požádáme dítě, aby zkusilo příběh převyprávět, čteme příběh znovu a necháme dítě doplňovat slova nebo konce vět).
 • Co k sobě patří (hrnec – poklička, tužka… dítě doplní).
 • Pojmenování charakteristické vlastnosti (jehla – ostrá/špičatá, bonbon… dítě doplní).

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Vyhledávání objektů, které patří do souboru: hračky, dopravní prostředky, pečivo, ovoce, zelenina, nádobí, dopravní prostředky…
 • Řazení podle dalších kritérií (podle výšky, délky, množství…) s budováním odpovídajících pojmů.
 • Co do skupiny nepatří? Pojmenovat, proč položka do souboru nepatří, proč je v souboru výjimkou.
 • Práce s pracovními listy.

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zrakové vnímání – vyhledávání daných prvků ve složitějším obrázku. Pracovní listy s vyhledáváním jednoho tvaru lišícího se horizontální polohou. Práce se stavebnicemi, kostkami (zařazovat více druhů stavebnic). Skládání obrázků z kostek.
 • Sluchové vnímání – poznávání zvuků z vyrobených chrastidel. Poznávání zvuků hudebních nástrojů. Hledání, které slovo je delší (had x hadice, kůň x kobylka apod.). Vyhledávat slova ve čteném příběhu.
 • Motorika, grafomotorika, kresba Zařazovat pravidelná, systematická grafomotorická cvičení. Rukodělné činnosti – přišívání velkých knoflíků, prošívání látky nebo papíru jehlou s tupým hrotem.
 • Časoprostorová orientace – práce se stavebnicemi – vlastní tvořivost i stavění podle předlohy, rukodělné činnosti – skládání z papíru, zdobení mozaikami podle předlohy i bez předlohy, „zdobení koláčů“ – nalepování útržků papíru, přírodnin na vystříhané tvary podle vzoru apod. Hra na obchod, fronta, řada např. plyšových hraček: Kdo stojí první, poslední, před, za, uprostřed, druhý…? Řadu můžeme zakrýt a ptát se: Kdo byl první? Kdo poslední?

Vyprávění příběhů, pohádek podle časové posloupnosti (vhodné pomoci ilustracemi k jednotlivým úsekům pohádek).

POHYBOVÁ GRAMOTNOST

 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Hrajte s námi minitenis“.

PREVENTIVNÍ PROGRAM

 • Prevence případného budoucího psychopatologického chování prostřednictvím rozkrývání tématu nudy a jejich důsledků.
 • Využívání postupů eliminujících agresivitu mezi dětmi.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:

 • Výroba loutky nebo maňáska doma s rodiči a její přinesení do MŠ.
 • Sdělení informace o zaměstnání.
 • Přípravy na Velikonoční jarmark.