II. integrovaný blok – POZNÁVÁME, OBJEVUJEME, POMÁHÁME…

Tematický celek: Večerníček a podzimní zahrádka

Večerníček nás provede podzimními proměnami. Budeme určovat barvy podzimu a vyjadřovat své pocity a dojmy kreativním a originálním způsobem. Budeme společně vnímat a prožívat krásu nastávajícího ročního období. Dozvíme se, jak se v tomto období chovají zvířátka a budeme si vyprávět o změnách, ke kterým v přírodě dochází. S postupujícím podzimem ubývá sluníčka a na nebi přibývá mráčků, se kterými si pohrává vítr. Budeme rozpoznávat změny počasí a pojmenovávat je. A abychom si to nebe vybarvili, vypustíme do oblak draky.

Navštívíme také Večerníčkovu zahrádku, na které pěstuje spoustu ovoce a zeleniny. Pomůžeme mu dary přírody sklidit. Při tom je budeme pojmenovávat, charakterizovat, rozeznávat a třídit. Poznáme je všemi smysly. 

LOGOPEDICKÁ CHVILKA:

 • Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky, Hry pro rozvoj řeči (Simard).
 • Popis obrázků, situací, pojmenování ovoce, zeleniny, barev (rozvoj slovní zásoby).

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Budovat pojmy při hrách – malý, velký, málo, hodně, všechny.
 • Třídit předměty podle jednoho kritéria (podle barvy, velikosti).

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Rozvoj zrakového vnímání – přiřadit k sobě stejné barvy, vyhledat předmět ve stejné barvě.
 • Sluchové vnímání – rozvíjet schopnost naslouchat pohádkám, příběhům.
 • Motorika, grafomotorika, kresba – podporovat tělesnou aktivitu, zařazovat práci se stavebnicemi, kostkami, skládankami, mozaikami, zařazovat rukodělné činnosti. Rozvoj hmatu – dotýkání se předmětů z různých materiálů. Sledovat a podporovat správné pracovní návyky při kreslení (držení těla, držení pastelky, postavení ruky při kreslení, uvolnění ruky, tlak na podložku). Fixovat správný úchop tužky.
 • Časoprostorová orientace – pojmy nahoře, dole, vycházky s cílem povídat si, kudy jsme šli, co jsme cestou viděli.

POHYBOVÁ GRAMOTNOST

 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Se Sokolem do života“.

NAŠE CÍLE:

 • procvičování a upevňování samostatnosti při sebeobslužných dovednostech – při stolování, hygieně, převlékání
 • uvědomění si vlastního těla
 • rozvíjení jemné motoriky ruky
 • rozvoj komunikativních dovedností
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)
 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem – k dospělým i k dětem
 • vytváření povědomí o pravidlech vzájemného soužití
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí
 • seznámení s prostředím, s místem ve kterém dítě žije
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností