V. integrovaný blok – CO TA OČKA VIDÍ

Tematický celek: Večerníček a jarní probuzení

Večerníček se moc těší na jaro. Netrpělivě očekává, až se příroda začne probouzet a  v trávě se objeví jarní květiny a na stromech pupeny. Těší se, až uslyší zpět ptáků a přivítá se s mláďaty zvířat. Seznámíme se s domácími zvířaty, zopakujeme si jejich význam, zásady chování a jednání při setkání s nimi, napodobíme jejich pohyby a zvuky, které vydávají. O všech jarních zázracích si budeme povídat. Jaro je totiž symbolem nového života. Poznáme jeho základní znaky, rozpoznáme je a to nejen na obrázku, ale především i v přírodě.

Vypěstujeme si také osení, aby se nám to ve třídě pěkně zelenalo. Budeme společně pozorovat, jak semínka klíčí a každý se o svá semínka naučí pečovat, aby mu osení hezky rostlo.

LOGOPEDICKÁ CHVILKA:

 • Využívat metodu alternativních otázek – metoda podněcuje ke slovnímu vyjádření a k přemýšlení (volbě). „Je to… nebo…?“

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Manipulativní činnosti spojovat s verbálními podněty – budovat pojmy při hrách: menší, větší.
 • Prostorová orientace – pojmy nahoře, dole, níže, výše.
 • Geometrické tvary – poznat a pojmenovat kruh.

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zrakové vnímání – vyhledat dva, popř. více prvků v obrázku (Kde jsou domečky? Najdeme všechny kočky…). Využívat obrázky, kde je více prvků shodných; skládání puzzlí z několika částí.
 • Sluchové vnímání – poznávání písní podle melodií, rytmizace.
 • Motorika, grafomotorika, kresba – podporovat tělesnou aktivitu, hry s pískem, krupicí, moukou, poznávání předmětů pouze hmatem (hmatové sáčky, hmatové krabice). Vytvářet dostatek prostoru ke kreslení.
 • Časoprostorová orientace – umísťování objektů, obrázků nahoru, dolů, pozorování rostlin: „Nejdřív bylo poupě, pak rozkvetl květ.“ apod.

POHYBOVÁ GRAMOTNOST

 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Se Sokolem do života“.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:

 • Přinést misku, zeminu a obilí (semínka trávy).
 • Na počest Světového dne štěstí děti vyrobí s rodiči nějaký symbol štěstí (slon, čtyřlístek, podkova…) a přinesou ho do MŠ, kde vytvoříme „Galerii štěstí“.
 • Projektový den věnovaný Světovému dni vody (22. 3.) – děti přijdou do MŠ v modrém oblečení.
 • Přípravy na velikonoční jarmark.

NAŠE CÍLE:

 • Rozvoj sluchové a zrakové percepce.
 • Rozvoj schopnosti reagovat na signál.
 • Upevňování prostorové orientace.
 • Rozvoj kresebných dovedností a grafomotoriky.
 • Posilování znalostí souvisejících s orientací v tělním schématu.
 • Posilování sebeobslužných dovedností při oblékání, svlékání, obouvání, vyzouvání.
 • Rozvoj předmatematických představ.
 • Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování).
 • Rozvoj komunikačních dovedností (verbálních i neverbálních), rozvoj slovní zásoby.
 • Posilování schopnosti dítěte přizpůsobit své chování dané situaci.
 • Rozvíjení schopnosti kooperovat s vrstevníky, s paní učitelkou.
 • Prožívání radosti ze zvládnutého s dítětem.
 • Posilování schopnosti hudebně se vyjádřit, vnímat hudbu, zazpívat píseň.
 • Rozvoj estetického vkusu.
 • Rozvíjení pocitu sounáležitosti u dětí.
 • Rozvíjení vzájemné pomoci druhému i přijetí pomoci.
 • Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.
 • Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách.