Skřítečku Hříbečku, hola, hola, školka volá. V prvním společném měsíci září se věnujeme adaptačnímu období, kdy se budeme vzájemně poznávat. Nastavíme si společná pravidla společenského soužití ve třídě, která nám pomohou zajistit bezpečnost a pohodlí ve třídě. Také se naučíme chápat, že každý má nějaká práva a povinnosti. Zaměříme se na základní hygienické návyky a sebeobsluhu. Se vším nám pomůže náš průvodce Lesní skřítek Hříbeček, který s námi poputuje celý rok a bude s námi objevovat krásy lesa a okolní přírody. 

Nebe je bez mraků, sluníčko pálí, květiny i stromy rozkvetly a voní. Všechna zvířata v lese už mají mláďata a ptáci vyvádějí vylíhnutou drobotinu z hnízda. Raz, dva! Raz, dva! Zatím ještě pochodují jako vojáci, ale brzy se naučí létat. V měsíci září slunce ještě hezky hřeje, ale rána už jsou chladná. Dny se krátí a noci se prodlužují. Aby ne, vždyť 23. září začíná podzim. Společně se vydáme na vycházku do přírody prozkoumat krásy místního lesa.

Integrovaný blok je především zaměřen na vytvoření co nejpříjemnějšího klimatu ve třídě a rozvíjení vzájemných vztahů, jak mezi dětmi, tak i s paními učitelkami.

Logopedická prevence

 • Posilování slovní zásoby aktivní i pasivní
 • Hrátky se slovy (logopedické obrázky), logochvilky
 • Gymnastika mluvidel (výrazy obličeje) – procvičování pohyblivosti jazyka, rtů, čelistí, práce s příběhem: Chystám se do školky, artikulační cvičení, dechové cvičení (uspávání kamaráda PŠŠŠ PŠŠŠ)
 • Rozšiřovat slovní zásobu formou hry se slovy, běžný rozhovor v komunitním kruhu
 • Sledovat a vyslechnout řečníka, neskákat do řeči
 • Tvoření protiklad

Matematická pregramotnost

 • Rozvoj prostorové představivosti – používání předložek a příslovcí, polohu předmětu k vlastní osobě (přede mnou je lavička), vzájemnou polohu dvou předmětů (na stole leží talíř)
 • Používání předložek a příslovcí – před, za, pod, nad, v, vpředu, vzadu, blíže, vedle, nahoře, dole,…

Čtenářská pregramotnost

 • Budování kladného vztahu ke knihám a k literatuře, k mluvenému a prioritně čtenému slovu
 • Práce s knihou, časopisem, encyklopediemi
 • Motorika, grafomotorika, kresba: podporovat tělesnou aktivitu, procvičování grafomotoriky na velký formát (uvolňování ramenního a loketního kloubu), sledovat a podporovat správné návyky při kreslení (držení těla, fixovat správný úchop psací potřeby, tlak na podložku, postavení ruky při kreslení)
 • Sluchové vnímání: určování prvního písmene ve slově, rozklad slov na slabiky, počítání slabik ve slově

Pohybová gramotnost

 • Osvojování minitenisových dovedností pod vedením trenérů – Minitenis
 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Se Sokolem do života“

Spolupráce s rodiči

 • Třídní schůzky, zajištění povinné dokumentace (ověření informací, případné změny), hygienické potřeby, organizační záležitosti
 • Seznámení s „Deníkem skřítka Hříbečka“