POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu 4 hodiny denně – od 8.00 do 12.00 hodin.

Pokud se dítě nemůže zúčastnit povinného vzdělávání, jeho nepřítomnost omlouvají zákonní zástupci do 3 kalendářních dnů těmito možnými způsoby: osobně třídní učitelce, telefonicky nebo e-mailem.

Po návratu do mateřské školy musí být takto oznámená absence omluvena písemně na omluvném listě nejpozději do 5 kalendářních dnů. Omluvný list předáte učitelce, která v docházce zaznačí, že absence Vašeho dítěte je řádně omluvena.

Jedenkrát měsíčně budeme provádět kontrolu všech omluvných listů. Termín bude vždy vyvěšen na našich webových stránkách (aktuality motýlci) a v šatně.