Pohybová hra: „Jehla, nit a uzel“

Základní postavení
Děti stojí v kruhu, drží se za ruce v mírném vzpažení.
Učitelka vybere tři děti. Jedno je jehla, druhé nit a třetí uzel.
Základní pravidlo
Tři vybrané děti křižují kruh dovnitř a ven. Dráhu cesty určuje první dítě (jehla),
další dvě děti musí sledovat jehlu tak, aby vždy proběhli stejnou cestou (mezerou).
Běží volně bez držení za sebou v daném pořadí. Ostatní děti v kruhu sledují, zda
nit nebo uzlík běží stejnou cestou jako jehla.
Cíl hry
Běh za vedoucím dítětem, udržení pozornosti.