Charakteristika třídního vzdělávacího programu „Cvrčkův rok“

Published by cervenki on

Do našíškolkyje pro letošní školní rok 2019/2020 zapsáno celkem 21dětí, 12 dívek a 9chlapců, od 2 do 6let. Děti jsou zPřerova,Henčlova, Výmyslova a Troubek. Vletošním školním roce budou opět pracovat sdětmi dvěpaníučitelky Iveta Červenkováa Lucie Malíkováspolečně schůvou paní BeatouOdstrčilovou, která bude pomáhat starat se o ty nejmladší děti.

Naši třídu jsme nově pojmenovali třídou CVRČCIa budeme stímto názvem dále pracovat vtřídním vzdělávacím programu, který nese název „Cvrčkův rok“. Naším velkým pomocníkem bude maskot třídy –loutka cvrčka, který nás bude motivovata provázet tématy našeho třídního vzdělávacího programu. Po zadaptování nových dětí vždy vpátek budou děti ve školce losovat značku a cvrček pod patronátem toho, komu značka patří bude zažívat o víkendu různá dobrodružství a ta mohou rodiče zapsat do deníku, který bude putovat spolu smaskotem třídy. Víkendové zážitky budou psány za cvrčka, jako by to vyprávěl právě on.

Budeme usilovat o to, aby se děti ve třídě sblížily, dovedly spolupracovat, pomáhat si, podělit se, poděkovat, aby získaly vztah kpřírodě ve spojení spohybem. Při tvorbě TVP vycházíme zvěkového složení dětí a zpřesvědčení, že přirozeností dítěte je zvídavost, proto většinu poznatků a dovedností děti získají přirozenou cestou. Spontánní a řízené činnosti jsou obsahem plánování a jsou vzájemně propojeny. Umožňujeme dětem získávat přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost spřihlédnutím kindividuálním zvláštnostem, schopnostem a věku.

TVP bude vycházet zpřirozeného vývoje dětí, zpodmínek naší školy, složení třídy, cílů ŠVP a jednotlivých celků. Budou se zde prolínat všechny výchovné oblasti RVP pro předškolní vzdělávání –oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální. Cílem TVP bude vést děti ke kladnému vztahu ke všemu živému i neživému, kúctě klidem kolem sebe, ke kamarádství, ke zvířatům, ke knihám a hračkám. Budeme u dětí rozvíjet dovednosti voblasti hrubé i jemné motoriky, správného držení těla.

Do vzdělávání více zařadíme polytechnickou výchovu. Budeme rozvíjet komunikativní, předčtenářské a matematické dovednosti. Povedeme děti ke vzájemné spolupráci –kooperaci –rozvoji námětových her. Společně vytvoříme třídní pravidla a budeme se snažit je důsledně dodržovat. Dále povedeme děti ke společenskému chování, kultuře stolování a ke zdravému způsobu života. Objevování zákonitostísvěta kolem sebe nám napomůže upevňovat kladný vztah kpřírodě. Naším cílem bude i zkvalitňování spolupráce srodiči, zapojováním rodičů do třídních projektů. Nově příchozí děti budeme postupně začleňovat do kolektivu –zaměříme se na adaptaci vnovém prostředí. Na adaptaci dopřejeme dětem dostatek času. U všech dětí budeme rozvíjet funkční gramotnosti a předškoláky připravíme na vstup do ZŠ. Činnosti spředškoláky budeme směřovat tak, aby děti dosahovaly určitou úroveň citové samostatnosti a nezávislosti,aby získaly zdravou sebedůvěru, pocit vlastní síly a začínala se u nich rozvíjet schopnost sebeovládání.